Konference: Centrum-venstre visioner for velfærden


Standardrecepten på problemerne i den offentlige sektor har været New Public Management (NPM). Cevea inviterede en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner med til en konference om hvordan man handler proaktivt, så de progressive potentialer i udviklingen af den offentlige sektor bliver indfriet bedst muligt.

Reportage fra Cevea-konference om offentlig styring

Politikere, ledere og medarbejdere i det kommunale landskab oplever i disse år et krydspres. På den ene side er udfordringen en hårdt presset offentlig økonomi, og på den anden side udfordres den offentlige sektor af stigende kvalitetskrav til de offentlige ydelser. Den hårdt pressede økonomi gør det ikke muligt at betale sig ud af problemerne.

Derfor inviterede Cevea den 13. april en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner, med til en konference om styring i den offentlige sektor.

“Standardrecepten har været New Public Management (NPM). NPM-bølgen har givet os faste budgetter, rammeaftaler, resultatkontrakter, sektorinddelinger og brugerevalueringer. Men resultaterne har mildt sagt været blandede,” siger Magne Vilshammer, der var tovholder på konferencen

Ifølge Magne Vilshammer har NPM tilført den offentlige sektor en højere grad af politisk styring, men styringen samtidigt skabt et eksplosivt voksende bureaukrati i form af dokumentation og kontrol.

“Opgaven for konferencen skulle være at undersøge de progressive potentialer i udviklingen og skabe rum for at gøre det bedre,” siger Magne Vilshammer

Progressiv diskussion af effektivitet

Højrefløjens evindelige mantra, om offentlige sektors ineffektivitet i forhold til den private, er på retur. En lang række danske forvaltningsforskere understreger, at den offentlige sektor er langt mere effektiv, end den offentlige mening tilsiger den.

“Hvis der skal ske en øget effektivisering i det offentlige, er medicinen ikke oldnordiske løsninger hentet fra industrisamfundets værste skuffe i form af øget kontrol og flere standardløsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale i form af den offentlige sektors veluddannede personale og den høje grad af tillid mellem borgere og det offentlige, som vi oplever i Danmark.” siger Magne Vilshammer, der samtidig opfordrer kommunalpolitikere til at tage temaet op i den kommende valgkamp.

Efterlysning: Dialog på tværs

Konferencens deltagere havde forskellige baggrunde, både fagligt og geografisk. Mange havde dog baggrund i kommunalpolitik eller de faglige miljøer omkring velfærdsprofessionerne, og flere diskussioner vendte tilbage til spørgsmålet om dialog og dokumentation.

Der var gennemgående enighed om, at der mangler dialog på tværs af hierarkier og faggrupper i den offentlige sektor. Flere efterlyste nye mødesteder og mødeformer, eller som en workshops-gruppe efterlyste: ”Dokumentationsformer og kommunikationsformer, der giver politikerne og topledelsen rigtig viden.”

Flere af de fagprofessionelle efterlyse bedre forståelse af opgave-kompleksitet: Nye tiltag, ideer og reformer kræver implementering og ressourcer. Hvis ikke der tages højde for det, ryger kvaliteten i svinget, lød det fra deltagerne.

Spørgsmålet om styringsdialog var tema i to af de konferencens indledende oplæg. Klaus Majgaard, selvstændig konsulent og tidligere kommunaldirektør i Furesø kommune, gav overblik over de betingelser og muligheder, som kendetegner den offentlige sektor i fremtiden – og beskrev to modeller for fremtidig styring af den offentlige sektor: Beskæftigelsesministeriets jobcenter-styring og Børne- og Undervisningsministeriets ”Ny Nordisk Skole”-projekt

Michael Egelund, formand for BUPL i Storkøbenhavn, fortalte om erfaringerne fra Frederikssund og Ballerup kommune, hvor man har sat børn, pædagoger, forældre, ledere, ansatte i forvaltningen, politikere og fagforeninger sammen i de såkaldte ”styringslaboratorier” med opgaven at udvikle nye metoder til samarbejde, udvikling og dokumentation

Fra regelstyring til meningsfuld dokumentation

Mindre regelstyring og afbureaukratisering var et andet gennemgående tema. Alle var enige om, at processtyring har taget overhånd. Flere efterlyste, at økonomi og beslutninger i højere grad lægges ud lokalt. Til gengæld var der også enighed om, at dokumentation er en del af arbejdet i den offentlige sektor: Frisatte institutioner skal modsvares af dokumentation og sparring, men modsat i dag skal den understøtte den faglige indsats. Meningsfuld evaluering lød kravet.

Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns kommune, åbnede konferencen med netop dette tema. Hun holdt oplæg om hendes arbejde med at afskaffe tidsregistrering i hjemmeplejen i Københavns kommune. En indsats, der blev modsvaret af krav om faglig udvikling og efteruddannelse: I stedet for stopure arbejder vi nu med fagligt løft, så vores sikkerhed bliver kvalitet frem for dokumentation, sagde Ninna Thomsen

Broget deltagerkreds giver nye ideer

Efter konferencen var Magne Vilshammer meget godt tilfreds

“Dagen forløb rigtig godt. Det var dejligt at så fremmødte fra hele landet; der var folk fra Horsens, Lolland og Himmerland. Vi havde både tillidsmænd fra BUPL, Lokalpolitikkere og forælde med små børn. Det var meget inspirerende og det virkede som om at folk har fået nogle gode ideer med hjem,” siger Magne Vilshammer.

Resultatet af konferencens workshops kan læses i konferencerapporten, der kan hentes her.

En del af konferencerapporten indgår også i Magasinet Politiks Idepaper Ny velfærds-regulering

Hvis du vil læse mere om Ceveas aktiviteter så klik ind på Cevea.dk eller følg deres begivenheder på facebook

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977