Bjørn Hansen: Sammen ud af krisen – om håb, stræben og demokrati

BH

De seneste årtier har budt på mere frihed til den globale finanskapitalisme og mindre frihed til det enkelte menneske. Større gab mellem regenter og regerede, mellem forvaltere og forvaltede.

Det er centrum-venstres opgave at vende den udvikling og arbejde for, at vi hver især og som fællesskab får mere magt over vores eget liv. Det handler om at løse konkrete problemer i vores samfund, men også om at løse dem med folk, ikke for dem – så vi genetablerer troen på politik som middel til at skabe et bedre samfund.

En gennemgribende demokratisering af vores fælles samfund er nødvendig. Også som bolværk mod den håb- og magtesløshed, som  er en alvorlig trussel mod arbejderbevægelsen og centrum-venstre.

Centrum-venstres problem er håbløsheden 

I mit arbejde som uddannelseschef i Cevea møder jeg dagligt aktive tillidsrepræsentanter, partimedlemmer, unge aktive i fagforeninger og andre nuværende eller kommende meningsdannere. Det er en brøkdel af danskerne. Det er dem, som har truffet et aktivt valgt om at træde et skridt frem; om at bruge weekender og aftener på at skabe et bedre Danmark.

Betyder det overhovedet noget, om jeg melder mig ind i et parti? Om jeg blander mig i debatten? Hvem jeg stemmer på?

Det er nogle af de mest håbefulde iblandt os, men selv blandt dem lurer apatien: Betyder det overhovedet noget, om jeg melder mig ind i et parti? Om jeg blander mig i debatten? Hvem jeg stemmer på? Det er en nagende følelse, som kan plage os alle, men som er altomfattende blandt folk flest.

Der er meget vrede og frustration i Danmark i dag, men ikke nok håb, og det er et stort problem for centrum-venstre. Håb er en nemlig del af fællesskabets DNA. Den politiske desillusion og mistrøstighed er ikke et problem for Liberal Alliance, men tværtimod benzin for deres politiske vision om mindre velfærdssamfund og svagere fællesskab. Håbet og bevidstheden om, at vi kan opnå mere frihed og velstand sammen end hver for sig, er det basale fundament for, at danskerne tror på centrum-venstre til valgene og på fællesskabets kraft i dagligdagen. Derfor er ethvert forsøg fra centrum-venstre på at tale om ‘nødvendighedens politik’ ikke bare dårlig spin. Det er som at tisse i bukserne, fordi det giver vind i sejlene til dem, som ønsker at lade de frie markedskræfter råde og dermed indskrænke rummet for politik og folkestyret.

Der er grund til håb

Centrum-venstre må derfor i dag skabe løsninger, der går på to ben. Det skal være løsninger, der tager udgangspunkt i aktuelle, konkrete udfordringer – vilkårene i jernindustrien om man vil, og giver konkrete svar på disse. Samtidigt skal det være løsninger, som genetablerer troen på fællesskab og på politik. Samfundsproblemerne skal i så høj grad som overhovedet muligt løses med folk, ikke for dem. Fordi vi kun kan skabe tro på politik blandt mennesker, som føler sig forpligtede af fællesskabet. Opbakningen til velfærdssamfundet svinder, hvis ikke mennesker føler ansvar for det og kan se deres egen rolle i det.

Et gennemgribende demokratiprojekt handler derfor ikke om en drøm om et samfund, hvor alle går til møder i beboerforeningen og drikker lunken kaffe hver anden onsdag. Deltagelse er i ikke et mål i sig selv, men først og fremmest et middel til at genskabe troen på fællesskabet og styrke det politiske håb.

Et gennemgribende demokratiprojekt handler derfor ikke om en drøm om et samfund, hvor alle går til møder i beboerforeningen og drikker lunken kaffe hver anden onsdag. Deltagelse er i ikke et mål i sig selv, men først og fremmest et middel til at genskabe troen på fællesskabet og styrke det politiske håb. Velfærdsstaten er bygget af mennesker, der i fællesskab tog ansvar for forbedringer af deres eget liv. Det er denne forståelse, som vi må finde tilbage til – i stedet for at overlade ansvaret til en fjern stat. Det er også sådan, vi sammen kan komme ud af den økonomiske krise.

DeltagerDanmark – sammen ud af krisen 

Visionen om DeltagerDanmark, som jeg fremlægger i en bog med seks andre forfattere, er netop et forsøg på det. Vi tror på, at mere magt over vores eget liv skal være det centrale mål for centrum-venstre og det afføder i dag fire vigtige areaner for kamp.

For det første må vi generobre magten over ‘vores penge’. Vi lever i en hyper-finansialiseret global økonomi, som i stigende grad redistribuerer værdi fra produktive aktiviteter til ikke-produktivt finansielt hokuspokus – og derved koncentrerer magten hos markedet. Vi skal tage magten tilbage og dermed skabe en mere bæredygtig økonomi. Med en europæisk finansskat, ny tilgang til vores egne penge investeret i pensionsopsparinger og på kommuners bankkonti, ved ny regulering men også ved borgerinitiativer som Skift Bank Dag.

For det andet må vi generobre ‘vores arbejde’. I 00’ernes danske erhvervsliv var  outsourcing og kapitalfondsejerskab to stærke trends. Det medførte ikke kun tab af danske produktionsarbejdspladser, men også en mere distanceret økonomisk ledelse af virksomhederne. I dag skal vi fastholde og udvikle arbejdspladser i Danmark, som er både konkurrencedygtige og demokratiske. Som tager magten over ‘vores arbejde’ tilbage gennem et fokusskifte fra direktionsgangen til frokoststuen, fra udviklingslaboratoriet til produktionshallen, fra aktionærerne til medejerne.

For det tredje må vi generobre ‘vores velfærd’. Som en del af den arbejderbevægelse, der har skabt velfærdssamfundet, har vi ikke kun pligt til at beskytte det, men også til at være de hårdeste kritikere og udviklere. Situationen er bekymrende: New Public Management bølgen har gjort konkurrenceudsættelse og dokumentation til religion i den offentlige sektor. DJØF-laget er vokset eksplosivt, mens medarbejderne på gulvet i stigende grad fratages muligheden for faglig udfoldelse. Vi skal modsvare denne udvikling med en dobbelt bevægelse. Tillid og medarbejdetdrevet udvikling er det første led, men vi skal gå videre og skabe nye måder at give borgerne direkte magt over vores velfærd, for eksempel med deltagerbudgetter.

For det fjerde må vi generobre civilsamfundet – vores bevægelser og partier. I professionaliseringens, systematiseringens og kontrollens ånd har vi i dag fjernet ilten fra vores egen organisationer, nemlig deltagelsen og indflydelsen. Vi må knække koden til at udvikle og forandre vores bevægelser og organisationer, så langt flere igen engagerer sig. Det kræver et reelt sats på indflydelse, deltagelse og en vilje til at bygge organisationer med afsæt i aktivitet og relationer fremfor systemer og sagsbehandling.

DeltagerDanmark er et demokratiprojekt, som skal bidrage til at få os ud krisen. Sammen.

DeltagerDanmark er skrevet af Kristian Weise, Emilie Turunen, Nanna Westerby, Jens Jonatan Steen, Bjarke Dahl Mogensen, Peter Hummelgaard & Bjørn Hansen.

Comments are closed.

  • Udgiver

    Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

  • CEVEA

    CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977